McGiffert Historical Documents


___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

Eloise Shilton Howe's Birth Certificate

Julian Esselstyn McGiffert's Birth Certificate